Příklady revizí elektroinstalací a elektrozařízení které provádím:

  • Revize elektroinstalace rodinných domů, bytů a společných prostor bytových domů.
  • Revize elektroinstalace průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů a výrobních hal.
  • Revize elektrických přípojek nízkého napětí.
  • Revize staveništních rozvaděčů a prozatímních elektrických zařízení na stavbách a demolicích.
  • Revize venkovního a nouzového osvětlení.

Tyto revize spočívají v prohlídce celé elektroinstalace, zkoušení prováděné měřením, a to zejména z hlediska ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem (spojitosti ochranných vodičů, izolačních odporů, ochrany automatickým odpojením, měření odporu uzemnění, zkoušky doplňkové ochrany proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním, zkoušky polarity a pořadí fází, funkční zkoušky, úbytku napětí, ověření ochrany proti tepelným účinkům atd.).

Proč je nutné provádět revize elektroinstalace?

Revize elektroinstalace a elektrických zařízení je možno zahrnout do širšího kontextu péče o zdraví a bezpečnost osob, a to jak v rámci pracovních činností, tak i v běžném občanském životě. Výrobky jako takové musí být bezpečné; za jejich bezpečnost ručí výrobce. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány (viz § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci). I v občanském životě je nutné pamatovat na zajištění bezpečnosti a majetek je třeba udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení osob blízkých i osob nezúčastněných.

Revizní činnost musí zajišťovat revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku, a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem

Lhůty revizí

Výchozí revize – je nutné provést před uvedením zařízení do provozu
Pravidelná revize – provádí se dle stanovené lhůty

 

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalace stanovené podle prostředí

Druh prostředí (dle předešlých ČSN) Třídy vnějších vlivů (ČSN 33 2000-5-51) Revizní lhůty
základní, normální normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5 roků
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které 4 roky je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace – viz též např. PNE 33 0000-2) 4 roky
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3 roky
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění el. zařízení Využití a konstrukce budovy (ČSN 33 2000-5-51) Revizní lhůty
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5 roků
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3 roky
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 73 0823) CA2 2 roky
pojízdné a převozné prostředky 1 rok
prozatimní zařízení staveniště 0,5 roku

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty
objekty s prostory s protředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny ostatní 5 roků