Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech / LPS (lighting protection system) provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Účelem revize je zjistit, že:

  • LPS odpovídá projektu podle daných norem
  • Všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a mohou plnit navrhované funkce a nejsou zkorodovány
  • Všechny nově přidané inženýrské stavby nebo konstrukce jsou zaklněny do LPS

Činnosti prováděné při revizi hromosvodu

  • kontrola označení měřících míst
  • kontrola dodržení minimální vzdálenost svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu
  • vodivost styčných ploch spojovacích svorek
  • měření, zjištění přechodového odporu spojů
  • měření zemního odporu u všech svodů
  • výpočet hodnoty celkového uzemnění hromosvodu

Vypracovaná revizní zpráva obsahuje popis soustavy, výsledky měření, odpor uzemnění jednotlivých zemničů i celé soustavy, porovnání stavu s předchozím stavem (u periodických revizí), posudek soustavy a případné závady.