U provozovaného strojního zařízení je nutné pravidelně ověřovat bezpečnost dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4 “nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, případně průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak“.

Rozsah ověření bezpečnosti elektrického zařízení provozovaného stroje dle ČSN EN 60204-1 ed.3.:

 • ověření, že elektrické zařízení odpovídá jeho technické dokumentaci
 • ověření spojitosti ochranného obvodu
 • ověření ochrany pří poruše automatickým odpojením od zdroje napájení
 • zkouška izolačního odporu
 • napěťová zkouška
 • ochrana před zbytkovým napětím
 • ověření, že jsou splněny příslušné požadavky
 • funkční zkoušky
 • vystavení protokolu o výsledku zkoušek a měření.

Kontroly a zkoušky svařovacího zařízení

Svářečka je spotřebič velmi rozšířený v průmyslu, stavebnictví i ve službách technického charakteru a způsobem svého použití je předurčen k práci v provozně náročných podmínkách, v prašném, mnohdy i vlhkém prostředí. Nebezpečí jeho poškození a riziko snížení bezpečnosti práce s ním je proto poměrně vysoké. Legislativa zavazuje zaměstnavatele, aby zajistili bezpečnost svých zaměstnanců na pracovišti, a mezi povinnosti zaměstnavatele lze tedy zařadit i zajištění bezpečného používání elektrických zařízení, mezi něž svářečky nepochybně patří.

Kontrola a zkoušky se provádí vždy po opravě svařovacího zařízení, dále pak při údržbě a při pravidelných kontrolách, přičemž termíny údržby a interval pravidelných kontrol stanovuje provozovatel zařízení. Při stanovení intervalu pravidelných kontrol je možno vyjít z pokynů výrobce zařízení, z obecných předpisů upravujících lhůty revizí elektrických zařízení, ale především ze stanovení rizik pro provoz konkrétního svařovacího zařízení.

Norma EN 60974-4 ed.3 kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu je částí souboru IEC 60974.

Při kontrole elektrické bezpečnosti se provedou následující kroky:

 • Vizuální kontrola.
 • Měření odporu ochranného vodiče – ověřuje se spojitost a dostatečně malý odpor ochranného obvodu zařízení.
 • Měření unikajících proudů a izolační odpor – ověřuje se stav izolací zařízení.
 • Měření dotykového proudu svařovacího obvodu
 • Měření napětí svařovacího obvodu naprázdno – ověřuje se bezpečnost napětí svařovacího obvodu.
 • Funkční zkoušky po opravě (není nutno provádět při pravidelné kontrole).
 • Vyhotovení protokolu o zkoušce a označení kontrolovaného zařízení štítkem potvrzujícím provedení kontroly